За лабораторијата

Унилаб е лабораторија во состав на Земјоделскиот факултет при Универзитетот „ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ” во Штип, како посебна организациска целина, и нејзината работа е заснована на законска регулатива, подзаконски акти и стандарди:
• Закон за високо образование, 
• Закон за акредитација, 
• Стандардот МКС EN ISO/IEC 17025:2006
Лабораторијата се самофинасира со давање на услуги.
Раководителот и вработените во Лабораторијата се ослободени од внатрешни, комерцијални, финансиски и други притисоци кои можат да влијаат на нивното работење.
Лабораторијата е одговорна за сите тестирања што ги извршуваат, согласно барањата на меѓународните стандарди, методи, прописи, потребите на корисниците и законската регулатива.
Со неа раководи Раководител, во функција на Технички раководител, кој има одговорност за работењето согласно стандардот МКС EN ISO/IEC 17025:2006 и другите прописи.
Лабораторијата има управувачки и технички персонал кој без оглед на други одговорности има овластувања и ресурси кои се потребни за спроведување на нивните должности.

Лабораторија

Со известување од Институтот за акредитација на Република Македонија од 27 јануари 2012 година, Унилаб на Земјоделски факултет при Универзитетот „Гоце Делчев” - Штип се стекна со Сертификат за акредитација, бр. ЛТ – 028, за спроведен Стандард МКС EN ISO/IEC 17025 : 2006 во своето работење. Со добивањето на овој Сертификат за акредитација (бр. ЛТ – 028), Лабораторијата за заштита на растенијата и животната средина се вброи меѓу институциите во Република Македонија кои вршат тестирања и чиишто извештаи од тестирањата се меѓународно признати.

Решение за испитување

Решение за вршење на лабораториски испитувања на ѓубре

Решение за испитување

Решение за вршење на лабораториски испитувања на ѓубре

Решение за овластување

Решение за овластување на лабораторија за вршење на анализа заради ставање на виното во промет

Метеролошки станици на УГД

 

© 2016 UNILAB. All Rights Reserved | Design by W3layouts